Polecam lekturze katechety najnowsze Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Znajdują się tam informacje o ocenianiu etyki i religii.

W przypadku wyboru obu tych przedmiotów – nie wybieramy lepszej oceny, ale liczymy średnią z zaokrągleniem do oceny wyższej. 

3. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.(Tamże, Rozdział 2 § 20.3)

Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r.