Zgodnie z zapowiedzią chciałem podzielić się audiowizualnym scenariuszem katechezy, jednym z dwudziestu, które możecie znaleźć w mojej nowej książce http://katechezanatana.pl/dekalog-i-blogoslawienstwa.

Punktem wyjścia w katechezie o czwartym przykazaniu Dekalogu uczyniłem film oparty na prawdziwej historii:

Czcij ojca swego i matkę swoją

CEL
Uczniowie zrozumieją, zapamiętają i zaakceptują myśl:
Bóg chce, abyśmy kochali rodziców w każdych okolicznościach życia.

WPROWADZENIE

Projekcja filmu „Rad Martinez – obietnica” (źródło YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zespVgN5FRo, polskie napisy, czas 13:10).

AKTYWIZACJA

Pytanie

Jakie słowa Pisma Świętego możemy odnieść do historii bohatera filmu Obietnica?

Metoda

WYBÓR TEKSTU
Kolejne czynności prowadzącego:

 • Utwórz grupy 4-5 osobowe.
 • Rozdaj kartki z cytatami biblijnymi (pomoc nr 5).
 • Powiedz, że zadaniem grupy będzie dokonanie wyboru z otrzymanej listy biblijnych tekstów jednego fragmentu, który ich zdaniem najbardziej nawiązuje do postawy Rada Martineza. Wybrany werset należy podkreślić.
 • Określ czas pracy na 10 min.
 • Na zakończenie grupy prezentują efekty swojej pracy poprzez odczytanie wybranego wersetu oraz krótkie uzasadnienie swojego wyboru.

PUENTA

Pytania do refleksji

 • Jakie przesłanie płynie z filmu Obietnica? Co mówi na ten temat Biblia?
 • W jaki konkretny sposób możemy realizować w naszym życiu IV przykazanie Boże?
 • Jaki jest mój stosunek do ludzi starszych, cierpiących i niepełnosprawnych?

Myśli do podsumowania

 • Czwarte przykazanie dekalogu uczy nas miłości względem rodziców, ponieważ oni przekazali nam dar życia pochodzący od Boga Ojca.
 • Relacje z rodzicami mają ogromne znaczenie dla kształtowania się naszego obrazu Boga. Kochając rodziców uczymy się miłości do Ojca, który jest w niebie.
 • Szacunek do rodziców wyraża się przede wszystkim w postawie posłuszeństwa, wdzięczności i troski: „Zwłaszcza w potrzebie, chorobie i starości dzieci powinny ze szczególną miłością i wytrwałością troszczyć się o swoich rodziców” (YOUCAT 371).
 • Takim przykładem wielkiego poświęcenia i wytrwałości jest postawa Rad Martineza, który swoim życiem realizuje biblijne wezwanie: „Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił” (Syr 3,12-13).
 • Bóg chce, abyśmy w każdych okolicznościach kochali swoich rodziców, choć nierzadko jest to bardzo trudne, wymaga kompromisu i poświęcenia. Niemniej jednak zawsze przynosi dobre owoce Bożego błogosławieństwa: „Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził” (Syr 3,3-4).
 • Pamiętajmy, że czwarte przykazanie dotyczy nie tylko naszej relacji z rodzicami, ale także właściwej postawy wobec ludzi starszych, opiekunów i krewnych.
 • Boże przykazanie dotyczące czci rodziców odnosi się również do miłości ojczyzny, która jest naszą matką. Kształtowanie postawy dojrzałego patriotyzmu zakłada znajomość historii i kultury swojego narodu. Bez pamięci o dziejach ojczystych trudno budować teraźniejszość i przyszłość. Donikąd prowadzi podcinanie korzeni z których się wyrasta. Siła ukryta w pielęgnowaniu tradycji pozwala rozwijać mądrą nowoczesność.

Pomoc nr 5

1. „Z całego serca czcij swego ojca, a boleści rodzicielki nie zapominaj! Pamiętaj, że oni cię zrodzili, a cóż im zwrócisz za to, co oni tobie dali?” (Syr 7,27-28).
2. „Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie” (Wj 20,12).
3. „Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił.” (Syr 3,12-13).
4. „Słuchaj ojca, który cię zrodził, i nie gardź twą matką, staruszką!” (Prz 23,22).
5. „Przed siwizną wstaniesz, będziesz szanował oblicze starca, w ten sposób okażesz bojaźń Bożą” (Kpł 19,32).
6. „Szanuj swoją matkę i nie zapomnij o niej przez wszystkie dni jej życia! Czyń to, co jej się będzie podobać, i nie zasmucaj jej duszy żadnym twoim uczynkiem!” (Tb 4,3).
7. „Przez wszystkie dni twojego życia spełniaj uczynki miłosierne i nie chodź drogami nieprawości, ponieważ ci, którzy właściwie postępują, doznają powodzenia we wszystkich swych czynach (Tb 4, 5-6).
8. „Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził” (Syr 3,3-4).
9. „Czynem i słowem czcij ojca swego, aby spoczęło na tobie jego błogosławieństwo” (Syr 3,8).
10. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie (Syr 3,14).