Nikt nie może cofnąć się w cza­sie i na­pisać no­wego początku,

ale każdy może zacząć od dzi­siaj i do­pisać no­we za­kończe­nie.

Maria Robinson