Regulamin świadczenia usługi oraz korzystania
z  Serwisu Biblioteka 2.0 pod adresem www.katechezanatana.pl

Art. 1
Zakres Regulaminu

Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług Serwisu Biblioteka 2.0 www.katechezanatana.pl prowadzonego przez Stowarzyszenie Pedagogów NATAN.

Art. 2
Definicje

Administrator – właściciel Serwisu – Stowarzyszenie Pedagogów NATAN, ul. Skautów 11 B m. 29, 20-055 Lublin, NIP 7123069702, REGON 060260183, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000281982.

Klient – osoba odwiedzająca Serwis i potencjalnie zainteresowana skorzystaniem z oferowanych poprzez Serwis.

Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – miejsce w Internecie gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających opis oraz inne dane wpisane przez danego Użytkownika.

Produkt – usługa bądź prawo, które mogą być przedmiotem Zamówienia.

Profil – miejsce w Serwisie dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła), w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane osobowe i inne informacje.

Publikacje elektroniczne – należy przez to rozumieć pliki (zbiory danych) będące postacią cyfrową (w formacie pliku tekstowego, pliku dźwiękowego, pliku filmowego) utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawach autorskich, w szczególności utworów literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych i innych, dystrybuowane poprzez Internet i dostępne w Serwisie.

Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem www.katechezanatana.pl

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.katechezanatana.pl

Usługodawca – Administrator, bądź inny podmiot – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność w zakresie Produktów i usług oferowanych poprzez Serwis. Użytkownik – osoba lub jednostka organizacyjna posiadająca aktywne konto w Serwisie.

Zakres własnego użytku osobistego – należy przez to rozumieć taki zakres dozwolonego użytku chronionych utworów, który obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym z Użytkownikiem, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Zamówienie – złożone w Serwisie przez Użytkownika oświadczenie woli wyboru Produktu i Usługodawcy w celu zawarcia umowy o świadczenie usług, zakup Produktów.

Art. 3
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki, na jakich Administrator i Usługodawca świadczy Usługi i Produkty na rzecz Użytkowników.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w Serwisie oraz udostępniany jest każdorazowo na żądanie Użytkownika.
 4. Wszelkie informacje dotyczące Produktów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte w Serwisie, kierowane przez Usługodawcę do Klientów, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.
 5. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe przysługują właściwym podmiotom uprawnionym i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji Usług bądź Produktów.
 6. Regulamin, Zamówienia oraz Umowy podlegają prawu polskiemu, chyba że przepisy prawa stanowią obligatoryjnie inaczej.
 7. Administrator i Usługodawca może wprowadzić odrębne bądź dodatkowe warunki świadczenia Usług i Produktów, w tym w formie regulaminów promocji lub regulaminów poszczególnych Usług bądź Produktów.

Art. 4
Świadczone usługi

 1. Posiadanie własnego Konta i Profilu w Serwisie jak i dodawanie komentarzy i zapoznawanie się z materiałami umieszczonymi w Serwisie jest bezpłatne. Do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie określonym w niniejszym ustępie dochodzi w sytuacji pomyślnego zakończenia procesu rejestracji i założenia Konta Użytkownika. Umowa o świadczenie usług w tym zakresie zostaje zawarta na czas nieokreślony i w zakresie określonym w tym postanowieniu. Umowa o świadczenie usług w tym zakresie zostaje rozwiązana z chwilą usunięcia Konta Użytkownika przez Użytkownika lub Administratora lub wskutek wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w tym zakresie przez Użytkownika i usunięcia przez Użytkownika Konta.
 2. Usługodawca pełni rolę dostawcy Publikacji elektronicznych, nie ma więc żadnej kontroli nad zawartością merytoryczną dostępnych w Serwisie Publikacji elektronicznych.
 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Publikacji elektronicznych w wymiarze wskazanym przy Zamówieniu, a w przeciwnym wypadku w zakresie własnego użytku osobistego.
 4. Użytkownik korzystający z Publikacji elektronicznych nie jest uprawniony do:
  a) ich rozpowszechniania, dystrybucji i wprowadzania ich do obrotu, w całości lub we fragmentach,
  b) ingerowania w ich zawartość,
  c) usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń.
 5. Prawa własności intelektualnej do treści zawartych w oferowanych przez Usługodawcę Publikacjach elektronicznych, tj. książkach, a także do materiałów wydawniczych (np. okładek, logotypów wydawców) prezentowanych Produktów, przysługują ich wydawcom. Ewentualne wykorzystanie tych materiałów wymaga uzyskania zgody ze strony wydawcy.
 6. W przypadku gdy Usługodawcą danego Produktu, jest inny podmiot niż Administrator strona Produktu wskazuje konieczne dane Usługodawcy wraz z adresem kontaktowymi.
 7. Użytkownik może składać Zamówienia na Produkty przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu. Poprzez wypełnienie i wysłanie Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług lub umowy sprzedaży lub innej odpowiedniej umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą danego Produktu pod warunkiem potwierdzenia otrzymania Zamówienia przez Usługodawcę.
 8. Użytkownik po zalogowaniu się, składa Zamówienie, wskazując na znajdujący się w katalogach Serwisu Produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą przycisku z opisem: „Do koszyka”, a następnie w koszyku wskazuje sposób płatności za Zamówienie.
 9. Dostarczenie Publikacji elektronicznych odbywa się na zasadzie odpłatnego albo nieodpłatnego udostępnienia do pobrania bezpośrednio z Serwisu, za pośrednictwem sieci Internet, plików zawierających zamówione Publikacje elektroniczne. Pobieranie następuje drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera lub innego urządzenia cyfrowego, na którego pobieranie następuje. Użytkownik ma możliwość pobrania płatnych Publikacji elektronicznych wyłącznie po dokonaniu płatności.

Art. 5
Rejestracja. Warunki świadczenia Usług.

 1. Podstawą skorzystania z Usług jest zaakceptowanie przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu, dokonanie rejestracji i założenia konta Użytkownika.
 2. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu wymaganych pól formularza rejestracji znajdującego się pod właściwym adresem w Serwisie.
 3. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba lub jednostka organizacyjna, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.
 4. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę Konta.
 5. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy ulegną one zmianie.
 6. Celem dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). oraz wyrazić zgodę na akceptację niniejszego Regulaminu. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub na postanowienia niniejszego Regulaminu uniemożliwia ukończenie procesu rejestracji i korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 7. Poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik wyraża także zgodę na ich prezentację na Profilu Użytkownika.
 8. W procesie rejestracji, jak i później w każdym czasie Użytkownik może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora, Usługodawcy oraz od ich kontrahentów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.
 9. Przed dokonaniem rejestracji Klient potwierdza, iż w pełni zaznajomił się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszelkie jego postanowienia bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
 10. Informacje, o których mowa powyżej, służą identyfikacji Użytkownika przez Serwis i Oprogramowanie oraz umożliwiają korzystanie z Serwisu.
 11. Użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych osobowych za pomocą edycji Profilu.
 12. Użytkownikowi zabronione jest:
  a) zamieszczanie treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, profanujących, gorszących lub w inny sposób naruszających zasady obowiązujące w społeczeństwie,
  b) zamieszczanie treści powszechnie przyjętych za niewskazane do odbioru dla dzieci,
  c) propagowanie treści naruszających lub mogących naruszać dobra osobiste innych osób lub ich inne prawa, w tym autorskie,
  d) stosowanie gróźb lub inwektyw,
  e) zamieszczanie treści naruszających prawo,
  f) zamieszczanie danych kontaktowych (poza polami do tego przeznaczonymi)
  g) promowanie innych stron internetowych,
  h) zamieszczanie materiałów erotycznych lub pornograficznych,
  i) używanie programów (botów) generujących zapytania do Serwisu. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service),
  j) łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety.
 13. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu.
 14. Jeżeli Użytkownik posiada kilka Kont, blokada może zostać nadana na wszystkie jego Konta.
 15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w przypadku zablokowania Konta lub usunięcia Konta w związku z rażącym naruszeniem Regulaminu.
 16. Z Serwisu mogą zostać usunięte umieszczone przez Użytkownika materiały niezgodne z Regulaminem, bez konieczności informowania go o tym.
 17. Realizacja zamówienia następuje po opłaceniu zakupu Produktu, w ciągu 24 godzin od wpłynięcia wpłaty za zakupiony Produkt. Zamówienia złożone po godzinie 16.00 w piątek lub dzień poprzedzający święto, zostaną zrealizowane najpóźniej do godziny 24.00 w poniedziałek lub dzień przypadający po święcie.
 18. Zakupione Produkty elektroniczne dostępne są w Panelu Klienta przez 30 dni. Klient może 5 razy pobrać Produkty elektroniczne znajdujące się w jego Panelu. Po upływie czasu dostępności oraz wyczerpaniu pobrań Produkt elektroniczny nie będzie dostępny.

Art. 6
Wymagania techniczne

 1. Serwis i Oprogramowanie może zawierać takie elementy, jak:
  a) aktywne linki, umożliwiające Użytkownikowi dotarcie do stron internetowych innych niż Serwis; w przypadku stron internetowych innych podmiotów niż Stowarzyszenie Pedagogów NATAN, Stowarzyszenie Pedagogów NATAN zastrzega, iż nie ma wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści, nie weryfikuje oraz nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tychże stron politykę prywatności oraz zaleca zapoznanie się ze wszelkimi regulaminami i innymi dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz oferowanych na tych stronach produktów lub usług,
  b) ramki,
  c) reklamy oraz pozostałe materiały promocyjne i reklamowe, w jakiejkolwiek formie i przekazie, w tym aktywne banery reklamowe.
 2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego połączenia do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, komputera osobistego (PC) lub urządzenia mobilnego, o co najmniej następujących parametrach:
  a) dostęp do Internetu 256 kbps lub szybszy,
  b) zainstalowana przeglądarka internetowa,
  c) miejsce na dysku, gdzie ilość wymaganego miejsca na dysku zależy od wielkości i ilości pobranych Publikacji elektronicznych;
 3. Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w następujących wersjach lub nowszych z włączoną obsługą plików „cookies”:
  a) Internet Explorer 7,
  b) Mozilla Firefox 3,
  c) Opera 10,
  d) Google Chrome 8.
 4. W przypadku wystąpienia innych szczegółowych warunków, jakie powinien spełniać komputer bądź urządzenie mobilne Użytkownika, informacje w tym zakresie prezentowane będą w Serwisie w odrębnych regulaminach.

Art. 7
Cennik oraz inne koszty

 1. Ceny podane w Serwisie na zamieszczone tam Produkty są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. Cena podana przy produkcie zawiera wszelkie podatki, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT) według aktualnie obowiązującej stawki.
 3. Cenniki poszczególnych Produktów (w tym usług) mogą być uregulowane w osobnym dokumencie.
 4. Płatności za Usługi świadczone przez Usługodawcę dokonywane są za pośrednictwem Systemu Payu.pl, tj. systemu umożliwiającego dokonywanie płatności za pośrednictwem Serwisu Payu.pl – internetowego serwisu prowadzonego przez Spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu i dostępnego pod adresem internetowympayu.pl, w ramach jednego lub większej ilości udostępnionych Usługodawcy modułów:
  a) modułu płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych
  b) lub modułu płatności dokonywanych w drodze przelewów tradycyjnych
  c) lub modułu płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych,
 5. Dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez podmioty obsługujące dany system płatności, w tym Spółkę PayU S.A., jako instytucję płatniczą pośredniczącą w realizacji płatności. Użytkownik, akceptując regulamin, politykę prywatności i dokonując danej formy płatności, akceptuje przekazanie koniecznych danych osobowych dla jej dokonania.
 6. Użytkownik powinien dokonać płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. Po upływie powyższego terminu zamówienie zostanie anulowane.
 7. Usługodawca stosuje najwyższe standardy bezpieczeństwa w odniesieniu do danych związanych z dokonywanymi transakcjami, z tytułu których Użytkownicy dokonują płatności za pośrednictwem Systemu PayU.pl.
 8. Szczegółowy tryb i zasady dokonywania płatności reguluje Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 9. Serwis, Usługodawca ani Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błąd banków lub innych pośredników przy dokonywaniu płatności.

Art. 8
Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Serwisu lub Produktu Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
 2. Wszelkie reklamacje mogą być składane: osobiście, pisemnie, przesyłką pocztową, środkami komunikacji elektronicznej, w tym pocztą elektroniczną. Wszelkie dane kontaktowe Usługodawcy niezbędne do złożenia reklamacji, w tym adres poczty elektronicznej zamieszczone są w Serwisie.
 3. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  a) określenie specyfikacji nabytego Produktu
  b) określenie terminu, rodzaju oraz opis nieprawidłowości w Produkcie
  c) dane kontaktowe, takie jak: adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
 4. Reklamację Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzeć niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.

Art. 9
Odstąpienie od Umowy

 1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Użytkownikowi będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od Zamówienia, Produktu bez podania przyczyny.
 2. Odstąpienie następuje poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni (kalendarzowych) od dnia wydania Produktu, to jest w przypadku Publikacji elektronicznych – od chwili ich udostępnienia Użytkownikowi do bezpośredniego pobrania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie ww. oświadczenia przed jego upływem.
 3. Wzór odstąpienia od umowy stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument zwolniony jest z wszelkich zobowiązań, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Wzajemne świadczenia Stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych.
 6. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia jest Publikacja elektroniczna, Użytkownik dokonuje zwrotu przedmiotu umowy poprzez usunięcie wszelkich kopii zwracanej Publikacji elektronicznej, zarówno w występujących w postaci plików, jak i mających inną formę, będących w posiadaniu Użytkownika lub udostępnionych podmiotom trzecim. W takiej sytuacji Użytkownik wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy składa oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

Art. 10
Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Wszelkie działania Użytkowników w ramach Serwisu powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami powszechnie przyjętymi w Internecie, w tym w szczególności zakazane jest zamieszczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Zachowanie Użytkownika winno także być zgodne z niniejszym Regulaminem.
 2. Użytkownik wyłącznie za wyraźną zgodą Administratora może kopiować, powielać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać w całości lub we fragmentach informacje, dane lub inne treści za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Administrator nie może wyrazić zgody na dokonywanie czynności określonych w zdaniu powyższym w stosunku do danych lub ich przetworzeń otrzymanych od innych Użytkowników.
 3. Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkownika lub osobę działającą w imieniu Użytkownika z Serwisu i skutki korzystania z Serwisu, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika lub osobę działającą w imieniu Użytkownika spowodowane niezależnymi od Administratora i Usługodawca zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Ponadto Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Administratora bądź Usługodawcy.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników na stronach Serwisu. Zaprzestanie działalności Serwisu powiązane będzie ze zmianą lub rozwiązaniem umów łączących Usługodawcę i Administratora z Użytkownikiem.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub jego kontrahentami. Określenie reguł świadczenia takich usług należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny. Ewentualne reklamacje kierowane do Administratora lub Stowarzyszenia Pedagogów NATAN w tym zakresie będą przekazywane tym podmiotom.
 7. Administrator zastrzega, iż zakres Serwisu może być w każdej chwili zmieniony i aktualizowany przez Administratora z uwzględnieniem obowiązków Administratora lub Usługodawcę wynikających z zawartych przez te podmioty umów z Użytkownikami. Administrator i Usługodawca dołożą wszelkich starań, by informować na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 8. Administrator i Usługodawca nie jest dostawcą usługi dostępu do sieci Internet. Zapewnienie dostępu do sieci Internet w celu skorzystania z Serwisu leży wyłącznie po stronie Użytkownika, który ponosi koszty z tym związane.
 9. Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne, występujące w urządzeniach elektronicznych, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają prawidłowe świadczenie usługi.
 10. Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za niedostępność usługi lub jej nieprawidłowe funkcjonowanie, spowodowane:
  a) specyfiką funkcjonowania sieci Internet, w szczególności przerwami lub opóźnieniami transmisji,
  b) mechanizmami zarządzania ruchem stosowanymi przez dostawców sieci Internet,
  c) innymi aspektami technicznymi, na które Administrator nie ma wpływu mimo dochowania należytej staranności w sposobie realizacji usług związanych z Serwisem.

Art. 11
Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Przetwarzanie Danych Użytkownika podanych w procesie rejestracji oraz danych udostępnionych w utworzonym Profilu przez Użytkownika odbywa się za zgodą Użytkownika. Administrator przetwarza dane zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności oraz zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Administratora stanowi wyłączną podstawę usunięcia Konta Użytkownika.
 2. Dokonując prawidłowej rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych i informacji przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, przy czym publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie pozwalały na powiązaniem z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na udostępnianie danych osobowych kontrahentom Administratora w celach określonych powyżej.
 3. W trakcie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Serwis i Administratora w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis i Administratora zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje również zezwolenie Administratorowi na udostępniane danych osobowych Usługodawcy w celach zgodnych z powyżej w niniejszym artykule wskazanych oraz na realizację umów zawartych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, w przypadku gdy Użytkownik w Zamówieniu wybrał Produkty przez danego Usługodawcę oferowane. Zgoda obejmuje także uprawnienie do udostępniania danych osobowych instytucjom płatniczym, z których usług korzysta dany Użytkownik w realizacji płatności na rzecz Administratora, w tym przekazanie w razie wyboru płatności do PayLane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Art. 12
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy stronami, które zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Administratora bądź Usługodawcy. Nie narusza to jednak uprawnień konsumenckich.
 2. Niniejszy dokument jak również dokumenty w nim powołane podlegają przepisom polskiego prawa, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.).
 3. Wszelkie uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować na adres poczty elektronicznej:biuro@natan.pl.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie mają przepisy ogólne prawa określające status Konsumenta.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 6. Serwis oraz Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodania dodatkowych warunków w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na końcu Regulaminu.
 7. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodatkowych warunków, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Administratorem bądź Usługodawcą a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika ze wszelkimi tymi konsekwencjami opisanymi w Regulaminie.
 8. Regulamin, a także Polityka Prywatności oraz warunki, o których mowa w tym Regulaminie, oraz w odrębnych regulaminach stanowią uzupełnienie umowy lub umów zawartych przez strony (Administrator i Usługodawca oraz Użytkownik) i regulują korzystanie przez Użytkownika z Serwisu.
 9. Administrator i Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu funkcjonowania Serwisu, Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodatkowych warunków w osobnych regulaminach w dowolnym czasie według własnego uznania. Wszelkie zmiany Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodatkowych warunków wchodzą w życie w terminie określonym w nowym Regulaminie, Polityce Prywatności lub dodatkowych warunkach, a w braku określenia takiego terminu w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od opublikowania w ramach Serwisu.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

Załącznik Nr 1

Zasady dokonywania płatności przez Użytkowników
za pośrednictwem Systemu PayU.pl

 1. Płatności za pośrednictwem Systemu PayU.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Administratora Serwisu przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
 2. Użytkownik w swoim serwisie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu PayU.pl za pośrednictwem Systemu PayU.pl.
 3. Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie Użytkownika i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu PayU.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:
  a) w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu PayU.pl będącego centrum autoryzacyjno- rozliczeniowym,
  b) w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu PayU.pl będącego bankiem,
  c) w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu PayU.pl.
 4. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu PayU.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera.
 5. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stornach i automatycznie uzupełnionym przez System PayU.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.

Załącznik Nr 2

Oświadczenie o odstąpieniu Nabywcy od umowy,
której przedmiotem jest Publikacja elektroniczna

………………….., dnia……………… roku
(miejscowość, data)

……………………………………………..
(imię i nazwisko Nabywcy)

……………………………………………..

……………………………………………..
(adres)

Stowarzyszenie Pedagogów NATAN
ul. Skautów 11 B m. 29
20-055 Lublin

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/podpisana, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży z dnia …………………………., której przedmiotem jest/są następujące Publikacja/e elektroniczna/e:  …………………………………………………………… .

Zamówione przeze mnie Publikacje elektroniczne w formie plików zostały mi udostępnione do pobrania w dniu ………………….. .

Równocześnie oświadczam, iż usunąłem/usunęłam wszelkie kopie zwracanej/zwracanych Publikacji elektronicznej/Publikacji elektronicznych, zarówno występujących w postaci plików komputerowych, jak i mających inną formę, w szczególności stanowiących wydruk utworu stanowiącego Publikację, będących w posiadaniu moim jak i udostępnionym osobom trzecim w sposób nienaruszający praw podmiotów uprawnionych. Oświadczam, iż znane mi są konsekwencje dalszego nieuprawnionego korzystania z Publikacji oraz ich udostępniania przeze mnie osobom trzecim.

(podpis Nabywcy)